Riskli yapılar işaretlenecek, metruk binalar yıkılacak!
riskli-yapi

Riskli yapılar işaretlenecek, metruk binalar yıkılacak!

Riskli yapılar işaretlenecek, metruk binalar yıkılacak! Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda sorunlu metruk yapılar yıkılıp, riskli olarak tespit edilen binalar işaretlenecek.
Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda taşınmaz mülkiyetinin devri için sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları durumunda sonuçlanacak. Karar Gazetesi’nde yer alan habere göre; taraf iradeleri resmi görevlilerce ayrı ayrı alınıp sözleşme tamamlanabilecek. Kadastro tespiti veya tapu sicilinde yapılan işlemler sonucunda oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına, hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak.

Ortaklık payına konu kullanımlardan, yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda alanların kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınacak. Planda yer alan kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilecek. İlgili mevzuat uyarınca hiçbir şekilde yapı yapılamayacak alanlarda geçici de olsa yapı yapılmasına izin verilmeyecek. Mevcut yapılar ise kamulaştırılıncaya kadar korunabilecek.

İmar planı olan alanlarda, uygulama imar planına uygun olacak şekilde parselasyon planının yapılması esas alınacak. İmar planı olan alanlarda, ifraz (ayırma) ve tevhit (birleştirme) işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilecek. Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olup olmadığına bakılacak.

Mevcut düzenlemede yer alan kamu ortaklık payları (KOP) kaldırılıp yerine düzenleme ortaklık payı (DOK) getirildi. Düzenleme ortaklık payları, düzenleme kapsamında bulunan yerlerle bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmi kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından meydana gelecek.

Kanun kapsamında tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması için yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay ve külfetsiz bir şekilde düzeltilebilmesi için amacıyla yapıldı. Kat mülkiyetine tabi yapıların projesinde yer alan hatalı blok numaralarının düzeltilebilmesi için blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuyla alınmış karar ile lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idarece onaylanan yeni vaziyet planı tapu müdürlüğüne sunulacak.

KAMU ORTAK PAYLARI KALDIRILDI

Bölgenin ihtiyaç için ayrılan alanlardan belediye hizmetleriyle ilgili olanlar, bu amaçlarla kullanılmak kaydıyla ilgili belediye adına, diğer alanlar ise imar planındaki kullanım amacı doğrultusunda, bu amacı gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilecek. Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmayacak. Riskli yapılar işaretlenecek, metruk binalar yıkılacak

SORUNLU BİNALAR YIKILACAK

Metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılıp riskli olduğunu belirleyen belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine bu yapıların izalesi için belediye veya valilik tarafından 3 gün içinde tebligat yapılacak. Tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecek.