Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?
Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir? Apartman yöneticisi, kat maliklerinin, apartmanın ya da sitenin yönetimini kendi aralarından ya da dışarıdan seçecekleri bir kimseye vermesi durumunda, bu kişinin taşıdığı unvandır.
Sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü olan apartmanlarda yönetici atanması zorunludur.

Peki, apartman yöneticisinin görevleri nelerdir?

* Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

* Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

* Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

* Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

* Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

* Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü; Apartman Yöneticisinin Görevleri

* Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;

* Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

* Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

* Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

* Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması. Apartman Yöneticisinin Görevleri

* Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.

* Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur. (kaynak:3dkonut)