Miras intikali nedir ?
Miras intikali nedir ?

Miras intikali nedir ?

Miras intikali nedir ?

Miras intikali nedir? Miras intikali nasıl yapılır?  Miras genel bir tanımla veraset yoluyla intikal eden mal, mülk, para ve haklar denilebilir.

Miras intikali nedir?

Miras Hukuku’na göre bir kişinin vefatı ya da gaipliği halinde malları, hakları ve borçlarından meydana gelen mirası mirasçılarına geçiyor. Bu hakkın geçişi için yapılan işlemlere mirasın intikali deniyor.

Ölen kimsenin bıraktığı terekenin tasfiyesi ve mirasçılara dağıtılması mirasçılık oranlarında belirlendiği şekilde paylaştırılıyor.

Miras intikali işlemini gerçekleştirmek için, mirasçıların kendilerine intikal eden gayrimenkullerin mirasçısı olduklarını ispatlamaları gerekiyor. Bunun için ya mahkemeye başvurarak ya da noterden veraset belgesinin temin edilmesi gerekiyor.

Mirasın intikali nasıl yapılır?

Medeni Kanun’da belirtilen hükümlere göre, tapu sicilinde kayıtlı olan bir taşınmazın malikin ölmesi durumunda, mirasın veraset ilamı ya da mahkemeden alınan veraset belgesinde yer alan mirasçılara intikaline, mirasın intikali adı verilir. Miras yolu ile intikal ivazsız yani bedelsiz bir iktisap şeklidir. Veraset ve intikal vergisi kapsamına girer. Mirasın intikali için tapu müdürlüklerine verasetname ile başvurulması yeterli oluyor. Bir tek mirasçı da iştirak halinde intikal işlemini yaptırabiliyor.

Veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi mirasın intikali için gerekmemekle beraber, (Beyanlar hanesine veraset ve intikal vergi ilişiğinin kesilmediği intikalin tarih ve yevmiye numarası ile belirtme yapılır) intikalin tescilinden sonra taşınmazın devri veya üzerinde ayni bir hak kurabilmesi için ilişik kesme belgesinin vergi dairesinden alınarak tapu sicil müdürlüğüne getirilmiş olması aranıyor.

Mirasın intikali için gerekli belgeler

• Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
• Fotoğraf (1 adet)
• İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
• Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği)
• İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
• Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

Sulh Hukuk Mahkemesi ya da noterden alınan veraset belgesi ile birlikte yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir tapu müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilebiliyor. (Kaynak:projepedia)